Kansen voor alle Kinderen 

Kabinet Rutte II heeft 100 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld om kinderen die door financiële omstandigheden niet volledig mee kunnen doen in de samenleving te ondersteunen. In Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede. Dit terwijl de kindertijd een onbezorgde tijd zou moeten zijn: een tijd van spelen, vriendjes maken, leren zwemmen, de verjaardag vieren, op muziekles gaan, meekunnen op schoolreisjes en een fiets kunnen kopen.

Om kinderen te zien genieten van hun natuurlijke vrolijkheid is het belangrijk dat we barrières wegnemen voor kinderen om mee te doen, juist als dat niet zo vanzelfsprekend is vanwege de financiële situatie waarin hun ouders verkeren. Daarmee voorkom je sociale uitsluiting op de korte en lange termijn.

Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugdsportfonds+Jeugdcultuurfonds werken al jaren aan het ondersteunen van kinderen in armoede. Nu hebben de vier organisaties de handen ineengeslagen met de ambitie om in 2020 nagenoeg alle kinderen in armoede te bereiken met hun gezamenlijke aanbod. Daarbij is het uitgangspunt dat kinderen niet hoeven te kiezen tussen lid worden van een sportvereniging of het kopen van een fiets, maar dat ze, als ze dat willen, beiden kunnen.

De samenwerkende fondsen hebben Seastarters gevraagd hen hierin te begeleiden. Sinds november 2016 bemensen wij het programmabureau voor de samenwerking tussen de vier fondsen met de ambitie om in 2020 nagenoeg alle kinderen in armoede te bereiken met hun gezamenlijke aanbod. 

Partners:

Platform Opnieuw Thuis

Op het hoogtepunt van de vluchtelingeninstroom was meer dan de helft van de plaatsen (16.000) in een AZC bezet door vluchtelingen met een verblijfstatus. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om voor deze mensen huisvesting aan te bieden als een vergunning is verleend. Deze hoge huisvestingstaakstelling heeft geleid tot veel verschillende problemen voor gemeenten in 2014 en de eerste helft van 2015.

In 2015 heeft Seastarters hard gewerkt, tezamen met gemeenten en partners, om deze barrières te slechten, procedures te versimpelen en meer woningen voor deze groep te creëren zonder verdrukking van andere urgente doelgroepen. Middels het  “Platform Huisvesting Vergunninghouders” werden gemeenten in staat gesteld om hun wettelijke taak van het huisvesten van vergunninghouders 2015 in te halen en 2016 te kunnen realiseren. 

Resultaten

Tijdens het slotevenement zijn de resultaten van het project Opnieuw Thuis in enkele video's gepresenteerd. U kunt deze video's hieronder bekijken.

Een all inclusive werkvloer

De inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet naar zijn of haar kunnen. Waar talent telt en niet een beperking. De overheid streeft dit onder andere na door in te zetten op de zogenaamde garantiebanen. 125.000 banen voor mensen met een beperking die zonder hulp geen plek vinden op de arbeidsmarkt. Maar wordt er echt inclusief gewerkt? Hoe doe je dat dan? Om succesvol een inclusieve werkvloer neer te zetten moet de weg er naartoe goed begeleid worden.  Inclusief werken gaat niet zonder slag of stoot. Theater Babel is hier het succesvolle praktijkvoorbeeld van. Een inclusief theatergezelschap dat standaard producties uitvoert met acteurs met en zonder een beperking. In de producties kijk je naar een teamprestatie, dit is de boodschap die Babel uitdraagt: wel of geen beperking, iedereen doet volwaardig mee.

In samenwerking met gemeente Rotterdam en Theater Babel hebben wij een trainingsprogramma ontwikkeld om ambtenaren bewust te maken van eigen aannames en stereotyperingen en bovenal hoe je hier op de werkvloer een weg in kan vinden en gaat beredeneren vanuit talent. We maken gebruik van een scala aan theatermethoden en creatieve intervisievormen.  We faciliteren de ontmoeting tussen acteurs met een beperking en ambtenaren op een laagdrempelige manier. Dit levert geweldige interactie en inzichten op bij de deelnemers. Dagelijkse hobbels zijn helemaal niet zo verschillend als men aanvankelijk dacht. Zoals een deelnemer zei: de nadelen kan ik van tevoren benoemen, de voordelen moet ik ervaren.

Lokale allianties

Nederland kent steeds meer mensen die ouder worden. Dat is mooi, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een van die uitdagingen is dat kwetsbare ouderen vatbaar voor misbruik zijn. Een voorbeeld van dat misbruik is financieel misbruik. Ouderen geven te gemakkelijk een pinpas met pincode af, geven schilderijen weg of passen onder druk hun testament aan. Om financieel misbruik te voorkomen is een brede alliantie opgericht met diverse brancheorganisaties, het ministerie van VWS en banken. Verder zijn er lokaal allianties opgericht, zodat signalen van financieel misbruik makkelijker gedeeld kunnen worden, er meer kennis over het onderwerp wordt gedeeld en om andere thema’s zoals eenzaamheid aan de orde te stellen.

In november en december hebben wij in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek gedaan naar de oprichting van lokale allianties financieel veilig ouder worden in Nederland. Op de website: www.financieelveiligouderworden.nl kunt u meer informatie vinden over het onderzoek en de achtergrond van de lokale allianties. Ons rapport heeft geleid tot het oprichten van een aanjaagteam dat samen met de partners van de brede allianties, lokale allianties gaat ondersteunen met een toolkit, praktische hulp en begeleiding van de oprichting van nieuwe lokale allianties.

Social Impact Bond Eindhoven

Gezamenlijk, met overheden, het bedrijfsleven en sociaal ondernemers daadwerkelijk duurzame impact maken bij de meest kwetsbare doelgroepen in de samenleving en daar zowel maatschappelijk, als financieel rendement op behalen. Dat is waar het bij een SIB om draait. Het gebruik van SIB’s als innovatief financieringsinstrument voor de publieke sector staat in Nederland nog in haar kinderschoenen, maar wint steeds meer populariteit. Vanaf het eerste moment dat de Social Impact Bond in Nederland wordt gehanteerd als instrument, zijn wij betrokken.

Seastarters verbindt graag investeerders, overheden en (sociaal) ondernemers met elkaar om betere oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen. We hebben jaren ervaring met het begeleiden van het proces en weten als geen ander de verschillende partijen met elkaar tot overeenstemming voor een gezamenlijke aanpak te laten komen. De SIB’s die wij begeleiden zijn tot nu toe nog allemaal gericht op het terugdringen van jeugdwerkloosheid (jeugd t/m 27 jaar). Deze doelgroep zijn doorgaans jongeren in kwetsbare posities, zonder startkwalificatie, met schulden of met een klein sociaal netwerk. Een belangrijke groep waarbij gemeentes moesten ingrijpen, terwijl de participatiebudgetten slonken. Reden om nieuwe, innovatieve en doelmatige interventies te onderzoeken, zoals de SIB. Dit nieuwe denken en handelen is precies wat bij Seastarters past en waar wij goed in zijn.

Partners:

Huis onder water

In de praktijk van schuldhulpverlening werd opgemerkt dat woningbezitters steeds vaker aankloppen voor hulp bij het oplossen van schulden. Daarbij bleek dat het voor woningbezitters ingewikkeld en ondoorzichtig is om transparante en toegankelijke informatie te vinden over de onderwaterproblematiek. Dit is de situatie waarin de verwachte verkoopprijs van een woning lager is dan de hypotheek. Woningbezitters hebben hiermee de laatste jaren regelmatig te kampen. Heldere en gebundelde informatie bleek noodzakelijk om eventuele financiële schade te minimaliseren.

In opdracht van de NVVK namen wij het initiatief om met betrokken stakeholders in gesprek te gaan om actuele en relevante informatie voor woningbezitters te verzamelen en op toegankelijke wijze te ontsluiten. Met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de NVVK een website ontwikkeld om de verzamelde informatie te ontsluiten.

Zie: www.huisonderwater.eu